PRÁVĚ SE NEHRAJE

Sezóna 2024 již začala, otevřeno v případě hezkého počasí každý den dle otevírací doby. Budeme se na vás těšit. :-)

CZ EN
skoro jasno 17°C 25.7.
skoro jasno 17°C 08:00
jasno 20°C 11:00
polojasno 25°C 14:00
polojasno 25°C 17:00
oblačno 20°C 20:00
MENU

GDPR
Jak na minigolfu pracujeme
s osobními údaji?

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

Sylvie Hlaváčová
IČO: 70409366
Viniční 164
Brno 615 00
Správce je podnikatelem v oblasti provozování minigolfového areálu.

II. Účel/y zpracování osobních údajů získané provozováním kamerového systému

Vaše osobní údaje získané provozováním kamerového systému zpracováváme za účelem

 • ochrana majetku správce před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob,
 • ochrana majetku a zdraví zaměstnanců a třetích osob, kteří se nachází ve sledovaném prostoru

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je oprávněné zájmy správce a třetích stran dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f).

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní. Následně dochází k jejich automatické likvidaci. Doba uchování osobních údajů je přiměřená vzhledem k účelu jejich zpracování.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost
  osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
  jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování našich služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování našich služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je zákonným požadavkem.

IX. Způsob zpracování osobních údajů

 • Kamera je umístěna v areálu minigolfu a zabírá prostory drah.
 • Záznamy kamerového systému jsou správcem pořizovány každodenně a příležitostně a jsou uchovávány po dobu 7 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.
 • Kamerový systém je správcem využíván pouze ve veřejných prostorách.
 • Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.
 • K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze Sylvie Hlaváčová jako majitel areálu s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak).
 • O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
 • Prostory, které jsou správcem monitorovány, jsou zřetelně označeny samolepkami umístěnými v monitorovaném prostoru nebo před ním.